این امکان را خواهید داشت تا برای کاربران یا همان مدیران خود محدودیتی در سرعت ارسال ایمیل انبوه اعمال نمایید. این عامل موجب داشتن کنترل بیشتر بر روی سرویس شما میگردد. همچنین خواهید توانست این کنترل و محدودیت را هر ساعت و هر ماه ب رروی کلیه ایمیل های تبلیغاتی اعمال نمایید.