مدیر اصلی این نرم افزار میتواند تصمیماتی در رابطه با لیست سایر کاربران نرم افزار داشته باشد. به این ترتیب که میتواند لیستهایی که از جانب آنان ساخته میشود را از لحاظ تعداد محدود نماید. و یا به طور کلی این امکان را که لیست جدیدی از سمت وی ساخته شود را غیر ممکن سازد.