برای شما این امکان فراهم آمده است تا بتوانید برای هر بخش مدیریت یک قالب ایمیل مجزا بسازید. لازم به ذکر است که این قالب مختص آنمدیر میباشد و سایر مدیران هنگام ورود به بخش خود آن قالب را نخواهند دید.