زمانی که این نرم افزار را در دست داشته باشید, خواهید توانست هزاران مدیر یا همان کاربر برای آن تایین نمایید و هر مدیر میتواند بیشمار ایمیل تبلیغاتی ارسال نمایدو همچنین توسط پاسخگوهای خودکار مورد پشتیبانی قرار گیرد. با توجه به این میتوانید با یکبار هزینه و خرید نرم افزار ایمیل مارکتینگ کیک ایمیل, از مزایا و کاربری وسیعی بهره مند شوید.