این امکان برای شما وجود دارد تا بتوانید توسط نرم افزار ایمیل مارکتینگ ساعت سرور خود را برای هر مدیر با ساعت مکان وی تنظیم نمایید. چرا که ممکن است برای مثال یک مدیر شما از ایران وارد این نرم افزار شود و یک مدیر از خارج از ایران. در نتیجه این اختلاف ساعات برای مدیران قابل تنظیم و برنامه ریزی میباشند.