سازگار بودن این نرم افزار با  XML API به شما امکان این را خواهد داد تا بتوانید لیست اعضاء را مشاهده و کنترل نمایید. همچنین میتوانید از سایر مزایای این ابزار همانند مدیریت رخدادها و برنامه نویسی و غیره بهره مند شوید.