برای هر مدیر این امکان وجود دارد تا با دارا بودن یک صفحه کاربری برای خود اطلاعات خود از قبیل پسورد واطلاعات تماس و غیره را مورد ویرایش قرار دهد.